سطح امنیت 4 :

این سطح امنیتی را در رده اطلاعات حیاتی و کاملا حساس طبقه بندی می کنند که از آن جمله می توان به موارد مهم همچون فرمول های حیاتی یک کارخانه و موارد مرتبط با زندگی خصوصی افراد اشاره کرد.

سایز برش های Cross-Cut این کلاس برابر 15×1.9 میلیمتر است.