لطفا جهت همکاری با شرکت نیکیتا فرم زیر را به طور کامل تکمیل نموده و ثبت نمایید.


نام محل تجاری * :
نام مسئول * :
تلفن همراه * :
آدرس * :
تلفن * :
تصویر محل تجاری :
ایمیل * :
زمینه های فعالیت * :
سابقه فعالیت * :
نوع مالکیت فروشگاه/شرکت * :
  
عضو اتحادیه :
شماره پروانه کسب * :
سایر نمایندگی هایی که دارید را نام ببرید :
نحوه آشنایی با شرکت نیکیتا * :
   
   
کد امنیتی * :
  c
 

لطفا کد امنیتی را وارد نمایید.