رئیس هیات مدیره

 

فرشاد کمال خانی 

متولد 1351

لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد

تاسیس شرکت نیکیتا در سال 1382

kamalkhani@nikita.ir


مدیرعامل

 

محمد کمال خانی

متولد 1361

فوق لیسانس MBA از دانشگاه آزاد

سال آغاز همکاری با شرکت نیکیتا  1384

m.kamalkhani@nikita.ir


مدیر منابع انسانی


سپیده نصرالهی

متولد 1361

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد

سال آغاز همکاری با شرکت نیکیتا 1391

nasrollahi@nikita.ir


مدیر خدمات پس از فروش


ابراهیم نوفرستی

متولد 1361

دیپلم انسانی

سال آغاز همکاری با شرکت نیکیتا 1387

noferesti@nikita.irمسئول اداری

 

آفرین گودرزی

متولد 1373

فوق دیپلم گرافیک از دانشگاه سراسری

سال آغاز همکاری با شرکت نیکیتا 1394

info@nikita.ir