رئیس هیات مدیره

 

فرشاد کمال خانی 

متولد 1351

لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد

تاسیس شرکت نیکیتا در سال 1382

kamalkhani@nikita.ir


عضو هیات مدیره

 

پیام هاشمی

متولد 1357

فوق لیسانسMBA از دانشگاه صنعتی شریف

سال آغاز همکاری با شرکت نیکیتا 1386

p.hashemi@nikita.ir


مدیرعامل

 

محمد کمال خانی

متولد 1361

فوق لیسانس MBA از دانشگاه آزاد

سال آغاز همکاری با شرکت نیکیتا  1384

m.kamalkhani@nikita.ir


مدیر منابع انسانی


سپیده نصرالهی

متولد 1361

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد

سال آغاز همکاری با شرکت نیکیتا 1391

nasrollahi@nikita.ir


مدیر خدمات پس از فروش


ابراهیم نوفرستی

متولد 1361

دیپلم انسانی

سال آغاز همکاری با شرکت نیکیتا 1387

noferesti@nikita.irمسئول اداری


مریم حسنوند

متولد 1368

لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور

سال آغاز همکاری با شرکت نیکیتا 1396

info@nikita.ir


مسئول حسابداری


سارا ترابی

متولد 1377

فوق دیپلم حسابداری از دانشگاه سماء

سال آغاز همکاری با شرکت نیکیتا 1396

torabi@nikita.ir