سطح امنیت 3 :

متنوع ترین مدل ها با رده های کاربری متفاوت و قیمت های گوناگون در این سطح امنیتی قرار می گیرند؛ حیطه نفوذ این سطح امنیتی به نامه ها و اسناد محرمانه و موارد حساس اداری همچون اسناد مالی باز می گردد. این کلاس همانطور که می توان حدس زد آخرین رده ایست که مدل های برش گر رشته ای (Strip-Cut) حضور دارند. عرض کاغذ در برش گرهای رشته ای این کلاس حداکثر 1.9 میلیمتر است که در مورد برش گرهای Cross-Cut این رقم به 30×3.9 میلیمتر می رسد.